• Course : B.Pharma
  • DTE Code : 1270

Result :: Top Notchers.

Sr. No Name of student Percentage Year of passing
01 Mr. Purushottam Sawake - B.Pharm I  Sem
02 Miss. Poonam Jirwankar - B.Pharm III Sem
03 Mr. Pawan J.Dhoble - B.Pharm V Sem